Yii2 WordPress Veb dasturlash Startap Shaxsiy rivojlanish Sayt tayyorlash Qanday qilib Laravel Internetda pul ishlash Internet texnologiyalari Ingliz tili grammatikasi Ingliz tili

Haqiqiy bo’lmagan so’roq gaplar

Haqiqiy bo’lmagan so’roq gaplar

Har bir kishiga ma’lumki odatiy so’roq gaplar o’ziga nisbatan tasdiq, yoki inkor shaklidagi javobni talab qiladi. Quyidagi misollarga e’tibor bering:

 • Savol: Nima uchun kech bazmga kelmadingiz? – Javob: Kecha juda charchagan edim, uyda qolishni afzal ko’rdim;
 • Savol: Ismingizning ma’nosini bilasizmi? – Javob: Qiziqib ko’rmaganman, ammo bilishni juda xohlagan bo’lar edim.

Yuqoridagi gaplardan ma’lumki birinchi kishi savolni ikkinchi kishining javobini olish uchun beradi. Bunday so’roq gaplarni odatiy (o’ziga nisbatan javob talab qiladigan) so’roq gaplar deyishimiz mumkin.

Ingliz tilida yana shunday turdagi so’roq gaplar borki, ular o’ziga nisbatan javob talab qilmaydi. Bunday so’roq gaplar Unreal Questions, ya’ni haqiqiy bo’lmagan so’roq gaplar deyiladi va bu turdagi so’roq gaplar faqat tinglovchining so’zlovchi bildirigan fikrga nisbatan qiziqishini, hayratini yoki ishonchsizligini bildiradi. Demak, haqiqiy bo’lmagan so’roq gaplar qandaydir javob olish uchun emas, balki fikrga nisbatan munosabatni ifodalash uchun ishlatiladi.

Haqiqiy bo’lmagan so’roq gaplarni ingliz tilida ko’rib o’tishdan avval, bunday gaplarga o’zbek tilida ba’zi misollar beramiz:

 • Men yangi mashina sotib oldim. – Sotib oldingizmi? Uning rangi qanaqa?
 • Kecha ukam armiyadan keldi. – Keldimi? Qayerda xizmat qilgandi?
 • Afsuski kecha kompyuterim buzilib qoldi. – Buzilib qoldimi? Nima sababdan buzildi?

Yuqoridagi misollarda berilgan Sotib oldingizmi? Keldimi? Buzilib qoldimi? kabi so’roq gaplar javob olish uchun emas, balki so’zlovchining bildirgan fikriga nisbatan tinglovchining hayrati, ishonmasligi yoki qiziqishini ifodalash uchun ishlatilayapti. Bundan tashqari, haqiqiy bo’lmagan so’roq gap tinchlovchi tomonidan so’ralgandan keyin uning javobi kutilmasdan suhbat davom ettiriladi. Yuqoridagi misollarga e’tibor bersangiz, tinglovchi Sotib oldingizmi? Keldimi? Buzilib qoldimi? kabi savollardan keyin suhbatdoshining javobini kutmasdan darhol suhbatni davom ettirib ketayapti. Chunki bu savollardan asosiy maqsad ham javob olish emas, balki fikrga nisbatan munosabatni ifodalagan holda suhbatni davom ettirishdir.

Ingliz tilida haqiqiy bo’lmagan so’roq gaplarning yasalishi quyidagicha:

BO’LISHLI – BO’LISHLI

INKOR – INKOR

Agar so’zlovchi bo’lishli (darak) shaklidagi fikr aytsa, tinglovchi ham unga bo’lishli (darak) shaklidagi savol beradi. Masalan:

 • Men imtihondan o’tdim!O’tdingizmi? Tabriklayman!

Agar so’zlovchi inkor shaklidagi fikr aytsa, tinnglovchi ham haqiqiy bo’lmagan savolni inkor shaklida beradi, masalan:

 • Men Londonda yashashni xohlamayman!Xohlamaysizmi? London sizga yoqmaydimi?

Endi haqiqiy bo’lmagan so’roq gaplarning grammatik yasalishini ham ko’rib o’taylik. Bunday so’roq gaplarni to’g’ri yasashni o’rganishingiz uchun mana bu oddiy qoidani yodlab qolishingiz kifoya: So’zlovchi gapda qaysi fe’ldan, qaysi shaklda foydalangan bo’lsa, tinglovchi ham shu fe’ldan, shu shaklda foydalangan holda haqiqiy bo’lmagan so’roq gaplarni so’raydi. Bu qoida mazmuni yuqorida aytib o’tganimiz BO’LISHLI-BO’LISHLI, INKOR-INKOR yasalishiga ham, fe’llarning zamonlarga nisbatan tuslanishiga ham bir hil tegishlidir.

Masalan quyidagi gapda so’zlovchi TO BE fe’lining hozirgi zamon ko’plik, darak shaklidan foydalangan holda fikr aytayapti. Tinglovchi ham huddi shu TO BE fe’lining hozirgi zamon ko’plik, darak shaklidan foydalanib haqiqiy bo’lmagan so’roq gap yordamida munosabat bildirayapti:

 • They are going to play tennis tomorrow. – Are they? It’s is very surprising!

Yoki mana bu misolda TO HAVE fe’li yordamida huddiq yuqoridagidek mutanosib holatni ko’rishimiz mumkin. Ammu bu gapda endi so’lovchi inkor shaklidagi fe’ldan foydalanib fikr bildirsa, tinglovchi ham o’z munosabatini aynan shu inkor shaklidagi fe’l bilan ifoda etadi:

 • They haven’t got a car. – Haven’t they? I didn’t know that.

Yordamchi fe’llar yordamida haqiqiy bo’lmagan so’roq gaplarni yasash qiyin emas. Chunki so’zlovchining gapida qaysi yordamchi fe’l, qaysi zamonda, qaysi shaklda ishlatilayotganligi aniq ko’rinib turadi. Yordamchi fe’llar ishtirokisiz, faqat asosiy fe’llardan tashkil topgan gaplarda esa haqiqiy bo’lmagan so’roq gaplarni tuzish o’rganuvchilar uchun bir oz qiyin kechishi mumkin. Chunki bunday turdagi gaplarning so’roq shakllari hozirgi zamonda DO/DOES yordamchi fe’llari, o’tgan zamonda esa DID yordamchi fe’li yordamida yasaladi. Quyidagi misollarda buni ko’rishingiz mumkin:

 • I went to London last year. – Did you? How did you go there?
 • I like bananas. – Do you? I don’t like them.
 • He goes swimming every day. – Does he? Good for him!

Savollaringiz bo’lsa, ularga javob berishdan har doim xursandman! O’rganish va ilm olishdan hech qachon charchamang!

Haqiqiy bo’lmagan so’roq gaplar” maqolasida 10 fikr

  1. Azamat Xodjakov

   «U operatsiya qilinmoqchi, QAYSIKI (ya’ni, operatsiya) uning hayotini saqlab qolishi mumkin.»
   To’g’ri javob B (which).

 1. m.......

  Iltimos quyidagi testlarni javoblarini ayting:
  1._______ because he got bored so easily.
  A) Why he left early B) Why he was embarrassed
  C) Why did he get angry D) Why he acted as he did was

  2.What would have suited him better _______.
  A) would be to be a politician
  B) to give up smoking
  C) he shouldn’t have married her
  D) than his father’s job

  3.I wish we _______ late for this film. I can’t follow the story.
  A) didn’t arrive B) hadn’t arrived
  C) wouldn’t arrive D) wouldn’t have arrived

  4. _______ the bans remained in force, Turkey could not claim to be
  fully democratic.
  A) Unless B) Provided C) As long as D) Because of

  5.A: Surely he has woken up.
  B: Well, I can hear snoring coming from his room.
  A: He _____ then.
  A) can’t wake up B) might not wake up
  C) must have woken up D) can not have woken up

  6.I _____ very hard but I do now.
  A) don’t need to work B) don’t have to work
  C) didn’t have to work D) should have worked

  7.His life _____ if he had worn his seat belt.
  A) would be saved B) might have saved
  C) could have been saved D) may be saved

  8.If those two people _____ leave, the Whole firm would probably
  collapse.
  A) must B) are to C) were to D) had to
  javobda were to ekan. had to b/n were to ning qanday farqi bor?

  9.I miss her very much, almost every minute of the day I think of
  her, or I think I ___ her.
  A) am hearing B) hear C) heard
  D) have heard E) will hear

  10.The train ___ at 8.30 p.m. today, but as a rule it ___ at 8.00 p.m.
  sharp.
  A) has left / starts B) left / started
  C) left / has started D) has left / has started
  E) have left / starts
  as a rule faqat hozirgi zamonda ishlatiladimi?

  11.They didn’t know that he ___ from the University in 1990 and
  then ___ abroad.
  A) had graduated / is working B) graduated / works
  C) graduated / was working D) was graduating / worked
  E) had graduated / worked
  javobda e berilgan ekan. in predlogidan b/n perfect shakli ham keladimi?

  Javob berish

  1. Azamat Xodjakov

   1-D, 2-A, 3-B, 4-C, 5-D, 6-C, 7-C, 8-C (had to – real, were to – noreal), 9-B, 10-A (as a rule hozirgi noaniq present simple zamonda ishlatiladi), 11-E (bu yerda predlogga emas, vaqtga e’tibor bering. Ular bilmadi (o’tgan zamonda, past simple) uning 1990-yilda o’qiganligini (ularning bilishidan ham oldinroq sodir bo’lgan ish-harakat, past perfect)… Bu predlog (in) faqat yilni ifodalash uchun ishlatilayapti.

  1. Azamat Xodjakov

   Ikkalasi ham so’roq gaplar. Ma’no jihatidan ikkalasi ham tasdiqlash uchun so’raladi, ammo bir hil narsa emas.

 2. Maftuna

  Isn’t it your dog? bilan Is it your dog? degan savolga bir xil javob beriladimi? Masalan yes,it is desa ikkala savol uchun ham ha meniki degan ma’noni beradimi?

  Javob berish

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi.